عادل طالبی

بدون یک حضور دیجیتالی موثر و درست نمی‌توانیم به آیندۀ کسب و کارهایمان امیدوار باشیم.

فضای دیجیتال، بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که در فضای آفلاین و غیر دیجیتال تجربه کرده‌ایم. بدون داشتن استراتژی مناسب، بدون داشتن برنامۀ بازاریابی مناسب، بدون داشتن سنجه‌های مناسب برای ارزیابی اجرای فرایندها، نمی‌توانیم از درستیِ «حضور دیجیتال» خود مطمئن شویم. بر اساس سال‌ها حضور در فضای دیجیتال و تجربیاتی که دارم، در این زمینه‌ها به کسب و کارها کمک می‌کنم:

  •  تدوین استراتژی‌های ورود به بازار آنلاین
  •  تدوین برنامه بازاریابی دیجیتال برای کسب و کار
  • نظارت بر اجرای درست فرآیندهای بازاریابی دیجیتال
  • بررسی و گزارش‌دهی وضعیت موجود کسب و کار در فضای آنلاین